Consultanta pentru Implementarea si dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

1. PREMISE CONCEPTUALE

În vederea aplicării Ordinul SGG nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, se va constitui o structură internă (Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/ managerial) cu atribuţii în monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la sistemele proprii de control  intern/managerial.

Controlul este privit ca o funcţie managerială şi nu ca o operaţiune de verificare, iar prin funcţia de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

Controlul este prezent pe toate palierele entității publice şi se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanţ (pe faze ale procesului) şi a controlului ierarhic.

Sistemul codului controlului managerial intern cuprinde cinci elemente cheie interdependente în cadrul cărora sunt grupate standardele de management/control intern, şi anume:

–          mediul de control;

–          performanţele şi managementul riscului;

–          informarea şi comunicarea;

–          activităţile de control;

–          auditarea şi evaluarea.

2. SCOPUL PROGRAMULUI

Implementarea şi dezvoltarea standardelor de management/control intern (cuprinse în Codul

Controlului Intern, aprobat prin Ordinul SGG nr. 400 din 12 iunie 2015) în cadrul entității publice  şi elaborarea procedurilor formalizate pe activităţi, în acord cu specificul instituţiei.

3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI

3.1.OBIECTIVE GENERALE

–         realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea instituţiei, în condiţii de

regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;

–         protejarea bunurilor, informaţiilor şi fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii,

abuzului sau fraudei;

–         consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor şi reglementărilor interne,

precum şi a cerinţelor standardelor de management/control intern la structurile functionale;

–         dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi

difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

– îmbunătăţirea sistemului de comunicare, atât în interior cât şi câtre alte entităţi, pentru a permite un control eficient asupra fluxului de date şi informaţii ce contribuie la fundamentarea deciziei conducerii entității publice. şi îndeplinirea obiectivelor;

–    identificarea şi proiectarea la nivelul entității publice a unor indicatori de performanţă, asociaţi activităţilor specifice structurilor interne, urmărindu-se respectarea principiilor de asigurare a principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate.

 

3.2. OBIECTIVE SPECIFICE

–         reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial , a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a elementelor specifice, înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor;

–         înregistrarea în mod cronologic şi corect a tuturor operaţiunilor;

–         asigurarea aprobărilor şi efectuării operaţiunilor exclusiv de persoane special împuternicite

în acest sens;

–         separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile

de aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;

–         asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;

–         accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în

legătură cu utilizarea şi păstrarea lor

–  dezvoltarea sistemelor de control a utilizării resurselor alocate, pentru prevenirea şi combaterea pierderilor cauzate de administrarea nejudicioasă, abuzuri, erori sau fraude;

–  analiza riscurilor ce însoţesc îndeplinirea obiectivelor specifice la nivelul instituţiei şi

stabilirea modalităţilor de diminuare a acestora;

–  identificarea funcţiilor sensibile de la nivelul structurilor functionale şi stabilirea de măsuri pentru eliminarea riscurilor de producere a unor nereguli în activitatea acestora;

–    identificarea modului de organizare şi funcţionare a elementelor sistemului de control intern/managerial  în cadrul structurilor functionale;

–  identificarea nivelului de realizare şi implementare a procedurilor ce decurg din cerinţele standardelor de control intern/managerial la nivelul structurilor functionale.